De WBTR treedt per 1 juli in werking: De belangrijkste punten op een rij

Met ingang van 1 juli 2021 treedt er een nieuwe wet in werking, namelijk de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet is het gevolg van onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector. Dit leidde tot een vraag naar maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen. En dat is precies wat deze wet beoogt te doen. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen en vertellen wij u waar u op moet letten.

Wat houdt de nieuwe wet in?

Op het moment van inwerkingtreding van de wet worden alle regelingen van alle rechtspersonen gelijk aan elkaar. Dit betekent dat een aantal wetsartikelen op het gebied van bestuur en toezicht, dat nu alleen van toepassing is op de BV en de NV, óók van toepassing worden op de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborg maatschappijen (OWM). Daarnaast heeft de wet, in mindere mate, gevolgen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) en naamloze vennootschap (NV). Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee die wij hieronder kort toelichten.

“Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten straks aan deze wet voldoen. Bereid u goed en tijdig voor”

De belangrijkste punten op een rij

Wij hebben voor u de belangrijkste punten van de WBTR op een rij gezet.

De WBTR…

  • geeft een wettelijke grondslag voor de invoering van een toezichthoudend orgaan. Dit kan door instelling van een raad van commissarissen bij verenigingen en stichtingen of door instelling van een one-tier board bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en OWM.
  • zorgt voor de uniformering van tegenstrijdig-belangregeling. Deze regels bestonden namelijk al voor een BV en NV Volgens de WBTR mag een bestuurder of toezichthouder niet deelnemen aan een stemming bij tegenstrijdige belangen.
  • geeft duidelijkheid over het meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en OWM.
  • verplicht stichtingen en verenigingen om bij de eerstvolgende statutenwijziging een statutaire belet- en ontstentenisregeling voor alle bestuurders/commissarissen op te nemen.
  • zorgt voor uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement. Dit betekent dat vanaf 1 juli toezichthouders en bestuurders van verenigingen en stichtingen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het tekort in een faillissement.
  • zorgt voor de modernisering van criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen van een stichting.
  • zorgt er tevens voor dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders op grond van artikel 2:9 BW wordt uitgebreid naar toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Dit betekent een verzwaring van het aansprakelijkheidsrisico voor toezichthouders van zulke rechtspersonen.

Bereid u goed en tijdig voor

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten straks aan deze wet voldoen. Bent u bestuurder of toezichthouder? Bereid u goed voor en win op tijd (vóór 1 juli) juridisch advies in. De wet heeft in bepaalde gevallen een wezenlijke impact op de praktijkvoering. Houd daarom de huidige statuten tegen het licht en kijk of een wijziging en/of aanpassing van reglementen en interne procedures (nu of op termijn) noodzakelijk of gewenst zijn.

De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekeringen die wij aanbieden van diverse verzekeraars bieden een dusdanige dekking met ruime definities dat ook na de invoering van deze wetswijzigingen deze verzekering een optimale bescherming van hun privévermogen biedt. Bent u al klant van Ecclesia? Dan is een aanpassing van de lopende verzekeringen dus niet nodig.

Vragen?

Heeft uw vragen over de WBTR? Of over de dekking van uw verzekering? Dan kunt u terecht bij een van onze specialisten. Zij zijn bereikbaar 010 251 12 51.