Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de afgelopen dagen al 78.000 bedrijven een aanvraag voor de regeling werktijdverkorting (WTV) hebben ingediend. Dinsdag 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling WTV per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze NOW zou meer passend zijn voor de ingrijpende financiële gevolgen die de corona-uitbraak heeft op ondernemingen.

Regeling Werktijdverkorting ingetrokken

De reguliere regeling werktijdverkorting is als gevolg hiervan ingetrokken en kan niet meer worden aangevraagd. Reeds toegekende aanvragen blijven van kracht. Aanvragen die al zijn gedaan maar nog niet zijn behandeld, zullen worden afgehandeld conform de NOW.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Indien een ondernemer vanaf 1 maart een omzetverlies verwacht van 20% of meer kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. De uitkering bedraagt maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies. Voorwaarde hierbij is dat de onderneming het personeel blijft doorbetalen en dat er geen personeel ontslagen mag worden als gevolg van bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode. Belangrijk verschil met de WTV is dat deze regeling ook van toepassing is voor flexcontracten. De tegemoetkoming NOW gaat niet ten koste van WW-rechten van de werknemers; het loon wordt immers volledig doorbetaald door de onderneming.

Wat zijn de gevolgen van de NOW voor de pensioenopbouw van uw medewerkers?

Er verandert niets aan de diensttijd van uw werknemer conform de bepalingen in de Wet op de Loonbelasting. Ofwel, de pensioenopbouw en de verzekerde dekkingen worden onveranderd voortgezet op basis van het laatstverdiende loon voor de toepassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

U hoeft geen melding te doen aan uw pensioenuitvoerder dat u gebruik maakt van de NOW.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.