Pensioenakkoord 2022; de laatste stand van zaken

Vrijdag 12 juni zijn werkgevers, werknemers en het kabinet het eens geworden over de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2022. De bonden FNV, VCP en CNV gaan het akkoord voorleggen aan hun achterban. Daarna zal minister Koolmees een hoofdlijnennotitie voorleggen aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2022 zullen de nieuwe regels gaan gelden met een overgangstermijn tot 2027.

Eén belangrijke en concrete afspraak is dat pensioenfondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen per 1 januari 2021. Minister Koolmees heeft de voorwaarden voor verlaging of korting versoepeld. Dit is goed nieuws voor werknemers in onder andere de metaalsector, het onderwijs of de zorg. Kortingen zijn niet volledig van de baan, maar de impact is in ieder geval veel minder groot dan op basis van de huidige wetgeving het geval zou zijn. We vragen ons af of deze versoepeling wel eerlijk is voor de jongere deelnemers. We kunnen de ‘pijn’ niet elke keer vooruit schuiven.

Twee pensioensystemen binnen één bedrijf

Voor werknemers die het pensioen niet bij een pensioenfonds opbouwen, mag de huidige beschikbare premieregeling blijven bestaan. Dit betekent dat de stijgende premiestaffel wordt gehandhaafd en niet wordt omgezet naar een gelijkblijvende premie voor alle werknemers, ongeacht leeftijd. Dit zou het compensatievraagstuk – voor nu – direct oplossen. Werknemers die na 1 januari 2022 in dienst treden, moeten wel toetreden conform de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Voor werkgevers betekent deze wijziging dat een tweede pensioenregeling voor 1-1-2022 moet zijn geïntroduceerd voor nieuwe toetreders. Het gevolg is dat er twee verschillende pensioensystemen gaan gelden binnen één bedrijf. Dit is wat ons betreft complex, oneerlijk en niet bevorderlijk voor de arbeidsmobiliteit. Een werknemer van 45 jaar en ouder zal wel twee keer nadenken om over te stappen naar een andere werkgever. Een wisseling van pensioenstelsel is dan onvermijdelijk en kan resulteren in een substantieel lagere pensioenopbouw. Deze oplossing leidt er overigens wel toe dat we over 47 jaar nog maar één pensioensysteem hebben.

Verder zijn de volgende afspraken gemaakt

  • Het partnerpensioen wordt voortaan op risicobasis verzekerd. Geen moeilijke berekeningen meer, de verzekerde uitkering bedraagt 50% van het salaris.
  • Pensioenen bij pensioenfondsen worden sneller verhoogd als het goed gaat en sneller verlaagd of gekort als het slecht gaat met de economie.
  • De sociale partners sturen aan op duidelijke en eenvoudige communicatie. Een pensioen verlagen zal bij deelnemers veel vragen oproepen en mogelijk onrust veroorzaken. Des te belangrijker wordt dus de eenduidige communicatie vooraf.

De overige uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel hebben we beschreven in onze eerdere nieuwsbrieven en whitepapers, zie de pagina ‘Pensioen‘.

Meer informatie

Er verandert veel, dat is wel duidelijk. Wij zullen ons proactief blijven opstellen en u blijven informeren als er ontwikkelingen zijn. Heeft u in de tussentijd vragen of wenst u al te starten met een impactanalyse, dan staan we natuurlijk voor u klaar. Onze experts zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.