Productaansprakelijkheid: wat is wel en niet verzekerd?

Van onze klanten in de industriële productiesector krijgen we vaak de vraag hoe het zit met productaansprakelijkheid. Welke aansprakelijkheid valt nou wel onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en welke niet? We leggen dat graag uit en laten zien hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Van de ruim 2 miljoen bedrijven in Nederland houden zo’n 73.000 bedrijven zich bezig met de productie van grond- en hulpstoffen en half- en eindproducten. Het kwaliteitsniveau van deze Nederlandse industriële productie is hoog. Tegelijkertijd stellen afnemers en opdrachtgevers steeds vaker hoge en specifieke kwaliteitseisen aan de te leveren eindproducten of halffabricaten.

Een foutje, en dan?

Ondanks alle inspanningen kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Kleine afwijkingen van de overeengekomen productspecificaties of gestelde normen kunnen ertoe leiden dat de betreffende producten ongeschikt blijken te zijn voor het beoogde gebruik. Of ze kunnen worden gekwalificeerd als een gebrekkig (eind)product. Als de producten niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, dan leidt dit vrijwel altijd tot afkeuring van het (eind)product. De kans is dan groot dat zo’n afnemer of opdrachtgever de producent aansprakelijk gesteld voor de (zuivere) vermogensschade die deze hierdoor heeft geleden. Denk bijvoorbeeld aan de (loon)kosten voor het vervangen van het gebrekkige onderdeel of de kosten van vertragingsschade in de levering van producten. Helaas is deze schade in de meeste gevallen niet gedekt op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zaak- en/of personenschade versus zuivere vermogensschade

Dat zit zo: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u of een van uw medewerkers aansprakelijk is voor schade die is toegebracht aan personen (letselschade) of zaken (materiële schade) en de eventuele gevolgschade hiervan. Productaansprakelijkheid gaat hier dus over schade die veroorzaakt is door producten die uw bedrijf fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert, exporteert of verkoop. Denk aan een consument die ziek wordt na het eten van uw product. Anders ligt het wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor (zuivere) vermogensschade die uw afnemer of opdrachtgever lijdt omdat uw product niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Daar biedt een ‘standaard’ polis voor (product)aansprakelijkheid geen dekking voor, omdat er alleen dekking is voor schade aan een persoon of zaak. Andere schade, zoals het vervangen of herstellen van de producten zelf, valt daar dus niet onder.

Er is een uitweg

Het is in sommige gevallen mogelijk om de dekking onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden door de definitie van het begrip ‘schade’ op te rekken. Hiermee kunt u als producent ook verzekerd zijn voor aansprakelijkheid die het gevolg is van een geleverd en/of gebrekkig product zonder dat er sprake is van zaak- en/of personenschade. De dekking ziet dan toe op de schade die voortvloeit uit de overeenkomst. Het betreft dus de verzekering van een contractuele vorm van aansprakelijkheid. Hierbij kan gedacht worden aan dekking voor:

  • Uit- en inbouwkosten;
  • Kosten van verdere verwerking/bewerking;
  • Ompakkosten;
  • Recallkosten.

Dit betreft echter altijd maatwerk en de mogelijkheden verschillen per product. Dit hangt onder andere af van de exacte activiteiten, omvang, contractmanagement en kwaliteitsbeheersing van de producent.

Onze tip

Alles begint met een goed inzicht in de risico’s. Maak daarom een gedegen risico-analyse: wat is de impact voor u en uw afnemer als een ongeschikt product wordt geleverd? Een belangrijke stap hierin is de analyse van de afgesloten contracten voor de levering van producten. Aan de hand hiervan weet u waar u het meeste risico loopt – en belangrijker nog: wat u eraan kunt doen om deze risico’s te verkleinen. Acht u daarna de kans op een claim voor zuivere vermogensschade (te) groot? Overweeg dan maatwerk dekking voor uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ecclesia helpt

Als makelaar hebben we bij Ecclesia de kennis in huis om die analyse te maken en om te ontdekken welke situaties kunnen ontstaan die het risico op aansprakelijkheidsstelling vergroten. Ook zijn we in staat om maatwerkdekking regelen voor bedrijven in de industriële productiesector die hun contractuele aansprakelijkheid willen verzekeren. Meer weten? Neem dan contact op met één van onze specialisten via telefoonnummer 010 251 12 51 of uw accountmanager.