Het positieve effect van goede risico-informatie

De laatste jaren zien wij een verdere verharding van de verzekeringsmarkt optreden. In een reeks van korte artikelen nemen we u mee in de denkwereld van verzekeraars en hoe u de situatie zelf gunstig kunt beïnvloeden om zo uw risico’s goed verzekerbaar te houden. Een van die maatregelen is een goede voorbereiding op een risico-inspectie. In dit artikel vertellen we hoe groot het positieve effect van goede risico-informatie kan zijn.

Verborgen risico’s

Waar gewerkt wordt ontstaan risico’s: menselijke, procesmatige en organisatorische. Vaak ontstaan er ook vaste werkpatronen en gewoontes. Maar juist met die ‘gewoontes’ lopen bedrijven soms ongemerkt grote risico’s, waaronder het risico op brand. In de waan van de dag krijgen de risico’s van sommige situaties en activiteiten minder aandacht. “Er is immers nog nooit iets gebeurd”. Voorbeelden hiervan zijn containers met afval die tegen de gevel van het pand geplaatst zijn, knipperende TL-verlichting die al een tijdje geleden vervangen had moeten worden en het niet vrijhouden van de acculaadstations. Een andere veel voorkomende situatie is het wegwerpen van poetsdoeken in een vuilnisbak zonder deksel, waardoor er kans ontstaat op brand door broei. Ook zaken als de elektrische installatie, de brandmeldinstallatie, de inbraakinstallatie en de zonnepaneleninstallatie behoeven periodiek aandacht.

Risico-inspectie door de verzekeraar

Verzekeraars laten met enige regelmaat inspecties uitvoeren. Zij gebruiken de rapportages van deze risico-inspecties voor hun risicobeoordeling, om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot preventie en als leidraad voor het vaststellen van passende voorwaarden en premies. Tijdens een inspectie wordt informatie verkregen over het risico, maar vooral ook wordt gekeken naar de processen en situaties die schade kunnen veroorzaken en of vergroten. Een risico-inspectie namens de verzekeraar bestaat uit een interview met de betrokken personen binnen uw bedrijf, een rondleiding en vervolgens een gesprek als afsluiting. De inspecteur zal een rapport opmaken en dit rapport met zijn of haar bevindingen en mogelijke aanbevelingen toesturen aan de verzekeraar, aan u en aan uw adviseur.

In het rapport worden mogelijk aanbevelingen gegeven met als doel de kans op schade te verkleinen en in geval van schade deze te beperken. Soms bestaan de aanbevelingen uit op korte termijn dwingend uit te voeren zaken en soms uit adviezen die in overweging worden gegeven. De aanbevolen maatregelen zijn uiteraard ook in uw bedrijfsbelang: het doel is namelijk het risico op brand zo klein mogelijk maken. Tenslotte is bij brand de kans op een zeer grote of zelfs een totaalschade heel groot. En brand is een van de grootste oorzaken van faillissement door (onder meer) het stilvallen van het bedrijf en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade.

Kleine moeite…

Natuurlijk gaat u met de aanbevelingen doelgericht aan de slag om de kans op brand in uw bedrijf zo klein mogelijk te houden. Deze maatregelen vergen niet altijd een grote investering. Soms zijn het kleine (organisatorische) aanpassingen, zoals een rookverbod, het verplaatsen van de buitenopslag of een extra rookmelder in uw serverruimte – een plek met een vergroot risico op brand, die vaak (te) laat wordt opgemerkt. Of het aanbrengen van de juiste blusmiddelen op de juiste plek.

De relatief kleine investeringen kunnen een groot verschil maken voor de bescherming én de verzekerbaarheid van uw bedrijf. En dat is nodig: in de huidige, harde verzekeringsmarkt hanteren verzekeraars een strakker acceptatiebeleid en zijn terughoudender in het accepteren van risico’s binnen bepaalde branches. Heeft u echter uw risico-informatie goed op orde, dan is de kans groter dat u een goede dekking krijgt of behoudt op uw brandverzekering.

Wat kunt u vooraf zelf doen?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor risico-inspecties. Dit kunt u vooraf doen:

  • Loop ter voorbereiding op de risico-inspectie zelf een ronde door uw bedrijf (beter nog: doe dit periodiek). Let daarbij eenvoudigweg op de bedrijfshuishouding: bevindt het afval zich op de juiste plek, staan de laders van de heftrucks vrij, zijn er géén radio’s aanwezig die door werknemers meegenomen zijn van huis, functioneren de TL-lichten goed, etc.
  • Ook adviseren we u om na te gaan of de elektrische installatie is gekeurd.
  • Heeft u plannen om zonnepanelen te laten installeren of om nieuw-/verbouw te plegen? Informeer uw verzekeringsadviseur tijdig, want ook hier kan de deskundige van de verzekeraar hulp bieden door vooraf mee te denken!

Ecclesia helpt graag   

Ecclesia helpt bedrijven bij het reduceren van risico’s waaronder de kans op brand. Wij doen dat onder andere door in te zetten op risicobewustzijn en advies over (brand)preventie. Wij begeleiden onze klanten bij een inspectie en wij bewaken hun belangen. En wij ondersteunen onze klanten bij de voorbereiding op de risico-inspectie. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in de driehoek verzekeraar – assurantiemakelaar – ondernemer. Dat betekent dat wij, met inachtneming van de risicosituatie, de te verzekeren belangen op maximale wijze in de markt weten te zetten. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Dan kunt u terecht bij een van onze specialisten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 251 12 51.

Dit heeft u gemist

In een eerder artikel hebben we uitgebreid stilgestaan bij de risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden. Klik hier om naar het whitepaper te gaan waarin we u laten zien wat u kunt doen om de risico’s van brand in uw buitenopslag en elektrische installaties zo klein en zo verzekerbaar mogelijk te houden.