WGA Uitvoering en overgang van onderneming, uw aandacht waard!

De uitvoering van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) is een complex aandachtsgebied met een fors financieel belang. Dat geldt voor elke werkgever, maar zeker ook bij fusies en overnames. Toch blijft dit onderwerp nog te vaak onderbelicht en worden de zwaar onderschatte financiële risico’s soms pas jaren later zichtbaar. Met de goede regie voorkomt u dat u bij een overname het paard van Troje binnenhaalt.

Steeds vaker maken wij deel uit van Due Diligence teams bij fusies en overnames, bestaande uit fiscalisten, juristen en andere specialisten. Wij houden ons primair bezig met het samenbrengen, harmoniseren en in beeld brengen van de kosten van de pensioenvoorzieningen en andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Hier valt ook de WGA onder. In de praktijk zien we dat dit risico vaak behoorlijk onderschat wordt. En dat terwijl het directe financiële belang van één zieke medewerker over de hele WGA duur op kan lopen tot wel € 200K. De directe- en indirecte kosten gedurende de eerste twee ziektejaren moeten daarbij nog opgeteld worden. Een serieus financieel risico dus, dat niet altijd direct zichtbaar is. Het kan zich namelijk pas openbaren nadat de overname beklonken is. En vervolgens achtervolgt het de onderneming tot wel 10 jaar na de overname.

Door de hoge kosten per medewerker, kan een aanvankelijk interessante overname ineens in een ander daglicht komen te staan. Daarom is het zaak om op voorhand de uitvoeringswijze van de WGA van de samenkomende entiteiten in kaart te brengen, de risico’s en aandachtsgebieden te duiden en vooral pro actief te handelen. Eigenlijk net als bij andere, meer zichtbare voorzieningen.

Wettelijk Kader

In Artikel 82 WIA en Artikel 2.15 Besluit Wfsv is vermeld wie het risico draagt voor wat betreft de WGA na overgang van onderneming. Vragen die gesteld worden zijn in dit geval de volgende:

  • gaat het om een volledige of een gedeeltelijke overgang van onderneming
  • hoe voeren de ‘later’ en ‘verkrijger’ de WGA uit: publiek of (al dan niet verzekerd) privaat

De antwoorden op deze vragen kunnen uiteindelijk leiden tot een achttal scenario’s met ieder een specifieke impact, advies en aanpak. Het is dus aan te raden om dit goed helder te krijgen. De nieuwe situatie kan daarnaast aanleiding vormen voor de verkrijger om de uitvoering van de WGA in de nabije toekomst op een andere wijze vorm te geven en in te richten.

De schadelast in beeld

Heeft u een zieke werknemer, dan betaalt u twee jaar lang het loon door. Is uw werknemer daarna nog altijd meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan bent u als werkgever daarna nog tot tien jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij overgang van onderneming komen deze directe loonkosten voor rekening van de verkrijger, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de WGA. Gezien het feit dat de kosten over de hele WGA duur kunnen oplopen tot wel € 200K, heeft u er alle belang bij om hier vroegtijdig bekend mee te zijn en hiermee rekening te houden voordat de overgang bezegeld is! Ook een zieke medewerker vormt een potentieel instroomrisico in de WGA met een mogelijk fors financieel na-risico. Het is dus zaak dat u ook hierin vroegtijdig inzage heeft.

De risico’s beperken

Bent u de verkrijger in het overnameproces, dan stelt deze informatie u in staat om tot een passender overnamebod te komen en/of aanvullende bepalingen te stellen. Daarnaast geeft het u ook de gelegenheid om in control te komen en de regie te nemen. Een zieke medewerker hoeft immers niet per definitie in de WGA te komen. En een (ex-)medewerker in de WGA hoeft deze status niet voor de volle periode van tien jaar te behouden. Als werkgever heeft u hier ook een aandeel in. Door actief (en pro-actief!) te handelen kunt u eraan bijdragen dat zieke medewerkers eerder herstellen en medewerkers in de WGA eerder terugkeren in het arbeidsproces. Ook kunt u bekijken of aanspraak op de IVA-status een optie is. Hiervan worden de lasten niet direct over de werkgever omgeslagen in de vorm van een gedifferentieerde premie.

Concordia De Keizer heeft ruime ervaring bij de begeleiding van werkgevers en private equity partijen op de voornoemde disciplines. Wij beschikken over een team van specialisten die u in elke fase van dit speelveld kunnen begeleiden. De begeleiding bestaat uit het in kaart brengen van de risico’s en het kwantificeren hiervan door onze consultants, maar ook de inhoudelijke beoordeling van de verzuim- en WGA-dossiers door onze arbeidsdeskundigen en arbo-specialisten.

Kies de best passende uitvoering van de WGA

De uitvoering van de WGA is niet alleen belangrijk in het proces van fusies en overnames. Iedere werkgever heeft hiermee te maken. U heeft op twee momenten in het jaar (01-01 en 01-07) de mogelijkheid de uitvoering van de WGA te wijzigen (tenzij u in de achterliggende  jaren gekozen heeft voor een publieke uitvoering). Deze voorgenomen wijziging moet u wel uiterlijk 3 maanden voor het “overstapmoment” aangeven bij de Belastingdienst, dus op resp. 1-10 (overstappen per 1-1) of 1-4 (overstappen per 1-7) van ieder jaar.

In algemene zin raden wij werkgevers met een bruto jaarloonsom van meer dan € 2 miljoen, aan om met regelmaat te onderzoeken welke wijze van uitvoering de voorkeur heeft. Daarbij gaat het dan niet alleen om de vraag of er financieel voordeel te behalen is. De uitvoering moet ook passen bij uw organisatie. Wie eigenrisicodrager is, moet medewerkers bijvoorbeeld begeleiden bij hun re-integratie en er zorg voor dragen dat de wettelijke verplichtingen nagekomen worden. Hier moet uw organisatie wel op toegerust zijn.

Beide facetten onderzoeken en beoordelen wij met ondersteuning van actuariële rekensoftware en specialisten die de werkgever ondersteunen op het speelveld waarop een systeemwijziging zich afspeelt. Tijdens dit proces krijgt u inzicht in de financiële en operationele gevolgen en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden en keuzes. Wij zijn in staat uw organisatie gedurende dit proces bij te staan, bewuste en onderbouwde keuzes te laten maken en volledig te ontzorgen.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten via 010 251 12 51. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat uw gegevens achter en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.