Het Pensioenakkoord: Na veel veranderingen nu de definitieve oplossing?

Sinds vorig jaar stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen en de memorie van toelichting hierop, worden nu de contouren van het nieuwe stelsel steeds duidelijker. Tegelijkertijd roept de toelichting op het wetsvoorstel ook veel vragen op. Naast het nieuwe pensioenstelsel wordt ook ingezet op duurzame inzetbaarheid (RVU, MDIEU), flexibilisering (Bedrag Ineens) en vervroegde pensionering.

De gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen en andere gerelateerde regelgeving hebben we kort samengevat:

 • Er bestaan straks alleen nog premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen). Uitkeringsovereenkomsten (middelloon- en eindloonregelingen) zijn niet meer toegestaan.
 • Deze premieovereenkomst mag alleen een leeftijdsonafhankelijke, gelijke beschikbare premie bevatten.
 • Bij een pensioenfonds opgebouwde pensioenen worden ‘ingevaren’ in het nieuwe stelsel.
 • Bij een verzekeraar opgebouwde pensioenaanspraken (middelloon of eindloon) blijven gegarandeerd achter bij de verzekeraar.
 • Het nabestaandenpensioen wordt gemakkelijker. Voor elke werknemer geldt een partnerpensioen van (maximaal) 50% van het pensioengevend salaris.
 • U moet een transitieplan opstellen. Dit plan bevat de argumenten en overwegingen aangaande de gemaakte keuzes voor een nieuwe pensioenregeling. Daarnaast is een communicatieplan onderdeel van het transitieplan.
 • Het netto pensioen voor werknemers met een salaris boven € 112.189,- wordt aangepast aan de nieuwe regels. Ook de derde pijler, privé oplossing voor later, verandert mee met de aanpassingen in de tweede pijler.
 • Vanaf 1 januari 2021 krijgt u als werkgever fiscale handvatten om een werknemer eerder met pensioen te laten gaan. Maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd kunt u een bedrag dat netto gelijk is aan de AOW-uitkering, zonder boete, periodiek of ineens uitkeren (RVU-vrijstelling).
 • U kunt tijdelijk een subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van en vervroegde uittreding voor werknemers. Op 21 januari 2021 is hiervoor de maatwerkregeling MDIEU gepubliceerd. De minister stelt voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.
 • De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Voor elk jaar dat we langer leven, stijgt de AOW-leeftijd ‘maar’ acht maanden mee.
 • Vanaf 1 januari 2023 mag een werknemer bij pensionering 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal ineens opnemen.

Omdat het pensioenakkoord vooral is gericht op (bedrijfstak-) pensioenfondsen moet er in detail nog veel duidelijk worden over de impact voor werkgevers en werknemers met verzekerde pensioenregelingen.

Wij krijgen nu al veel vragen over de impact van het nieuwe pensioenstelsel en de andere regelingen uit het pensioenakkoord. Wat is de impact voor mijn werknemers en mijn bedrijf? Moet ik nu al aan de slag? Wordt het duurder? Mijn werknemers vragen of ik de RVU-regeling wil toepassen, moet ik daaraan meewerken? Kan ik al subsidie krijgen uit hoofde van de MDIEU-regeling?

Bekijk hier de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Meer informatie

Wij houden de ontwikkelen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Als de definitieve contouren van het nieuwe pensioenstelsel verder ingevuld zijn, stellen wij graag een transitieplan met u op voor uw organisatie. Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen of reeds een actueel pensioenvraagstuk, aarzel dan niet en neem contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer 010 251 12 51.